messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
account_box กองช่าง
นายวรวิทย์ บุญเย็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพชรกฤษ เทียงมา
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
นายโสภา นนท์ชนะ
ผช.นายช่างโยธา
นายเสริมรัตน์ นรินทร์
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นางสาวณัฐวดี โกษาผล
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานทั่วไป กองช่าง
นางสาวพนิดา ช่องงาม
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง
นายทองปาน เยี่ยมไธสงค์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสมคิด อุจันทึก
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายธวัชชัย ชำนาญงาม
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายพรหมมาตร รวมเงิน
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสวาท จันทร์เพ็ง
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายนิยม ภาพกลาง
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายโผน ตุ้มทอง
พนักงานสูบน้ำประจำโรงกรองน้ำ
นายลิขิต วันประเสริฐ
พนักงานขับรถขยะ
นายป้าย จันทร์หอม
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายอนุรักษ์ แสนแวด
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายณรงค์ชาญ สิทธิโครต
พนักงานจัดเก็บขยะ
นางศุภธิดา มะเดื่อ
พนักงานจัดเก็บขยะ
นางดารินทร์ ชินวงศ์
พนักงานจดมิเตอร์น้ำ เก็บค่าน้ำประปา
นางเกษร สร้อยทอง
พนักงานจดมิเตอร์น้ำ เก็บค่าน้ำประปา
นางงามพันธุ์ คันธี
พนักงานจดมิเตอร์น้ำ เก็บค่าน้ำประปา
นางสาวอภัสรา เพ็งจันทร์
พนักงานจดมิเตอร์น้ำ เก็บค่าน้ำประปา
นายอำนาจ ทุมภา
พนักงานขับรถไถ