องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
account_box คณะผู้บริหาร
นายสิทธิชัย มงคล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
โทรศัพท์ : 085-2086936
นายอคติ นทีนาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
โทรศัพท์ : 093-5710224
นายสุรเวช ศรีทะโร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
โทรศัพท์ : 081-9559638
account_box ฝ่ายสภา
นายนพดล สานุสันต์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
โทรศัพท์ : 061-1405786
นางไกรสอน วงศ์บุตรศรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
โทรศัพท์ : 087-9637004
สิบเอกพจน์ กุลัดนาม
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
โทรศัพท์ : 089-4283468
นายพิมพา โสพัง
ส.อบต.ม.1
โทรศัพท์ : 087-0756085
นายธัญเทพ โท๊ะทองซิว
ส.อบต.ม.4
โทรศัพท์ : 081-8761850
นายอภินันท์ จันทร์เพ็ง
ส.อบต.ม.5
โทรศัพท์ : 088-3684798
นายไสว สีหาบุตร
ส.อบต.ม.6
โทรศัพท์ : 090-2843886
นายชาย รู้พูด
ส.อบต.ม.7
โทรศัพท์ : 065-2850617
นางมานิตย์ สมบัติวงศ์
ส.อบต.ม.8
โทรศัพท์ : 093-0814671
นายอักษร พรมชาติ
ส.อบต.ม.9
โทรศัพท์ : 086-2564469
นางบุญทำ อินทร์ปัญญา
ส.อบต.ม.10
โทรศัพท์ : 089-0240250
นาย วิรัตน์ แท่นศิลา
ส.อบต.ม.11
โทรศัพท์ : 093-0607341
นาย สง่า คำจุล
ส.อบต.ม.12
โทรศัพท์ : 062-1052616
นายบัวลา สอดศรี
ส.อบต.ม.13
โทรศัพท์ : 083-3807074
นาง สังวรณ์ สิงห์นุช
ส.อบต.ม.14
โทรศัพท์ : 089-2858730
นายรำไพ นทีนาม
ส.อบต.ม.15
โทรศัพท์ : 089-8642267
นางอรณิชา ศรีใหญ่
ส.อบต.16
โทรศัพท์ : 089-2175458
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
สิบเอกพจน์ กุลัดนาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
โทรศัพท์ : 089-4283468
ไม่มีกรอบอัตรากำลัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
นายบุญเลิศ ดำริห์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 088-7074524
นายวรวิทย์ บุญเย็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 084-3700511
นางโชติมา ดำริห์
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 088-3689827
นางสาวชุดาพร แววแก้ว
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 086-4887517
account_box สำนักปลัด
นายบุญเลิศ ดำริห์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอรุณี ใจหาญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางดวงสมร จันทร์พร้อม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภรศรี แพงยา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวประนอม สามี
เจ้าพนักงานธุรการ
นายศิริรักษ์ สามี
ผช.นักวิชาการเกษตร
นายนราธิป พรัดเมือง
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอธิตยา ชัยศร
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอัญชณา พรหมชาติ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรังสิยา ชัยศร
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานทั่วไป
นายนพพล ผิวงาม
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานประชาสัมพันธ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัณกร บุษบา
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานนิติกร
นายสมคิ สานุสันติ์
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
นายสากล หาญกุล
พนักงานขับรถน้ำดับเพลิง
นายสมพร ใจหาญ
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายอดิศักดิ์ สีลาโครต
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายณรงค์ อสิพงษ์
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายชัยเนตร พาเจริญ
พนักงานขับรถEMS
นายสังวาลย์ เพ็งรักหมู่
พนักงานประจำรถEMS
นายทองแท่น แซ้นสีดา
พนักงานประจำรถEMS
นายศราวุธ แสงอ่อน
พนักงานประจำรถEMS
นายอดิศักดิ์ โกยทรัพย์
พนักงานประจำรถEMS
นายอึ่ง สานุสันติ์
นักการภารโรง
นายอุดม แสนโคตร
พนักงานตกแต่งสวน
นางสาวทองจันทร์ เชื้อนนท์
คนงานทั่วไป
นายสุทิน อุจันทึก
พนักงานขับรถ
account_box กองคลัง
นางโชติมา ดำริห์
นักวิการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
นางณัฐชยา จันทสิทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวญาณิศา วงศ์จอม
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางวิไลลักษณ์ เนื่องไชยยศ
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางจิรพรรณ พลสมัคร
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางชรินทิพย์ รู้พูด
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
นายมงคล เหง้าแก้ว
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นางอำไพ ร่วมจิตร
-
account_box กองช่าง
นายวรวิทย์ บุญเย็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพชรกฤษ เทียงมา
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
นายโสภา นนท์ชนะ
ผช.นายช่างโยธา
นายเสริมรัตน์ นรินทร์
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นางสาวณัฐวดี โกษาผล
-
นางสาวพนิดา ช่องงาม
-
นายทองปาน เยี่ยมไธสงค์
-
นายสมคิด อุจันทึก
-
นายธวัชชัย ชำนาญงาม
-
นายพรหมมาตร รวมเงิน
-
นายโผน ตุ้มทอง
-
account_box กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม