องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
account_box คณะผู้บริหาร
นายสิทธิชัย มงคล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
โทรศัพท์ : 085-2086936
นายอคติ นทีนาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
โทรศัพท์ : 093-5710224
นายบุญมี โสภังค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
นายสุรเวช ศรีทะโร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
โทรศัพท์ : 081-9559638
account_box ฝ่ายสภา
นายนพดล สานุสันต์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
โทรศัพท์ : 061-1405786
นางไกรสอน วงศ์บุตรศรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
โทรศัพท์ : 087-9637004
สิบเอกพจน์ กุลัดนาม
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
โทรศัพท์ : 089-4283468
นายพิมพา โสพัง
ส.อบต.ม.1
โทรศัพท์ : 087-0756085
นายธัญเทพ โท๊ะทองซิว
ส.อบต.ม.4
โทรศัพท์ : 081-8761850
นายอภินันท์ จันทร์เพ็ง
ส.อบต.ม.5
โทรศัพท์ : 088-3684798
นายไสว สีหาบุตร
ส.อบต.ม.6
โทรศัพท์ : 090-2843886
นายชาย รู้พูด
ส.อบต.ม.7
โทรศัพท์ : 065-2850617
นางมานิตย์ สมบัติวงศ์
ส.อบต.ม.8
โทรศัพท์ : 093-0814671
นายอักษร พรมชาติ
ส.อบต.ม.9
โทรศัพท์ : 086-2564469
นางบุญทำ อินทร์ปัญญา
ส.อบต.ม.10
โทรศัพท์ : 089-0240250
นาย วิรัตน์ แท่นศิลา
ส.อบต.ม.11
โทรศัพท์ : 093-0607341
นาย สง่า คำจุล
ส.อบต.ม.12
โทรศัพท์ : 062-1052616
นายบัวลา สอดศรี
ส.อบต.ม.13
โทรศัพท์ : 083-3807074
นาง สังวรณ์ สิงห์นุช
ส.อบต.ม.14
โทรศัพท์ : 089-2858730
นายรำไพ นทีนาม
ส.อบต.ม.15
โทรศัพท์ : 089-8642267
นางอรณิชา ศรีใหญ่
ส.อบต.16
โทรศัพท์ : 089-2175458
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
สิบเอกพจน์ กุลัดนาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
โทรศัพท์ : 089-4283468
ไม่มีกรอบอัตรากำลัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
นายบุญเลิศ ดำริห์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 088-7074524
นายวรวิทย์ บุญเย็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 084-3700511
นางโชติมา ดำริห์
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 088-3689827
สิบเอกพจน์ กุลัดนาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_box สำนักปลัด
นายบุญเลิศ ดำริห์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอรุณี ใจหาญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางดวงสมร จันทร์พร้อม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภรศรี แพงยา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวประนอม สามี
เจ้าพนักงานธุรการ
นายศิริรักษ์ สามี
ผช.นักวิชาการเกษตร
นายนราธิป พรัดเมือง
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอธิตยา ชัยศร
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอัญชณา พรหมชาติ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรังสิยา ชัยศร
ผช.นักพัฒนาชุมชน
นายนพพล ผิวงาม
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานประชาสัมพันธ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัณกร บุษบา
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานนิติกร
นายสมคิ สานุสันติ์
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
นายสากล หาญกุล
พนักงานขับรถน้ำดับเพลิง
นายสมพร ใจหาญ
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายอดิศักดิ์ สีลาโครต
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายณรงค์ อสิพงษ์
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายชัยเนตร พาเจริญ
พนักงานขับรถEMS
นายสังวาลย์ เพ็งรักหมู่
พนักงานประจำรถEMS
นายทองแท่น แซ้นสีดา
พนักงานประจำรถEMS
นายศราวุธ แสงอ่อน
พนักงานประจำรถEMS
นายอดิศักดิ์ โกยทรัพย์
พนักงานประจำรถEMS
นายอึ่ง สานุสันติ์
นักการภารโรง
นายอุดม แสนโคตร
พนักงานตกแต่งสวน
นางสาวทองจันทร์ เชื้อนนท์
คนงานทั่วไป
นายสุทิน อุจันทึก
พนักงานขับรถ
นายทวีชัย จินาวัน
พนักงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
นายประจบชัย นามลี
พนักงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
account_box กองคลัง
นางโชติมา ดำริห์
นักวิการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
นางณัฐชยา จันทสิทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวญาณิศา วงศ์จอม
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางวิไลลักษณ์ เนื่องไชยยศ
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางจิรพรรณ พลสมัคร
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางชรินทิพย์ รู้พูด
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
นายมงคล เหง้าแก้ว
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นางอำไพ ร่วมจิตร
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานทั่วไปกองคลัง
account_box กองช่าง
นายวรวิทย์ บุญเย็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพชรกฤษ เทียงมา
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
นายโสภา นนท์ชนะ
ผช.นายช่างโยธา
นายเสริมรัตน์ นรินทร์
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นางสาวณัฐวดี โกษาผล
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานทั่วไป กองช่าง
นางสาวพนิดา ช่องงาม
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานธุรการกองช่าง
นายทองปาน เยี่ยมไธสงค์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสมคิด อุจันทึก
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายธวัชชัย ชำนาญงาม
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายพรหมมาตร รวมเงิน
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสวาท จันทร์เพ็ง
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายนิยม ภาพกลาง
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายโผน ตุ้มทอง
พนักงานสูบน้ำประจำโรงกรองน้ำ
นายลิขิต วันประเสริฐ
พนักงานขับรถขยะ
นายป้าย จันทร์หอม
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายอนุรักษ์ แสนแวด
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายณรงค์ชาญ สิทธิโครต
พนักงานจัดเก็บขยะ
นางศุภธิดา มะเดื่อ
พนักงานจัดเก็บขยะ
นางดารินทร์ ชินวงศ์
พนักงานจดมิเตอร์น้ำ เก็บค่าน้ำประปา
นางเกษร สร้อยทอง
พนักงานจดมิเตอร์น้ำ เก็บค่าน้ำประปา
นางงามพันธุ์ คันธี
พนักงานจดมิเตอร์น้ำ เก็บค่าน้ำประปา
นางสาวอภัสรา เพ็งจันทร์
พนักงานจดมิเตอร์น้ำ เก็บค่าน้ำประปา
นายอำนาจ ทุมภา
พนักงานขับรถไถ
account_box กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวชุดาพร แววแก้ว
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวมะลิสา เชื้อหงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวจิรสวัสดี แสงอ่อน
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำศรีบ้านบึง
นางสายเพชร สามี
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน
นางสายลม ร่วมจิตร
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่บ้านยาง
นางรำไพ วงศ์คำจันทร์
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างศรีอารมณ์
นางชนิกานต์ โกษาผล
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศรีสะอาด
นางสาวสมเกียรติ สานุสันติ์
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตอ-บัวเสียว
นางสมพร วรรณประเสริฐ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน
นางใบบัว จันทร์เพ็ง
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน
นางบุญดร พันชนะ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างศรีอารมณ์
นางสาวจิตรา ศรีบาล
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างศรีอารมณ์
นางพนิดา เกตุศิริ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำศรีบ้านบึง
นางสาวเยาวภา ภาระเวช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษา
นางสาวอรอุมา จันทร์เพ็ง
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวพิมพ์ผกา ปิยะวงศ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่บ้านยาง
นางสาวจิมประภา อาจหาญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศรีสะอาด
นางสาวอัญชลีกร สานุสันติ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตอ-บัวเสียว