องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
account_box กองคลัง
นางโชติมา ดำริห์
นักวิการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
นางณัฐชยา จันทสิทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวญาณิศา วงศ์จอม
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางวิไลลักษณ์ เนื่องไชยยศ
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางจิรพรรณ พลสมัคร
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางชรินทิพย์ รู้พูด
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
นายมงคล เหง้าแก้ว
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นางอำไพ ร่วมจิตร
-