องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
สิบเอกพจน์ กุลัดนาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
โทรศัพท์ : 089-4283468
ไม่มีกรอบอัตรากำลัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด
นายบุญเลิศ ดำริห์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 088-7074524
นายวรวิทย์ บุญเย็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 084-3700511
นางโชติมา ดำริห์
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 088-3689827
นางสาวชุดาพร แววแก้ว
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 086-4887517