องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแรด
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
account_box สำนักปลัด
นายบุญเลิศ ดำริห์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอรุณี ใจหาญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางดวงสมร จันทร์พร้อม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภรศรี แพงยา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวประนอม สามี
เจ้าพนักงานธุรการ
นายศิริรักษ์ สามี
ผช.นักวิชาการเกษตร
นายนราธิป พรัดเมือง
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอธิตยา ชัยศร
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอัญชณา พรหมชาติ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรังสิยา ชัยศร
ผช.นักพัฒนาชุมชน
นายนพพล ผิวงาม
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานประชาสัมพันธ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัณกร บุษบา
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานนิติกร
นายสมคิ สานุสันติ์
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
นายสากล หาญกุล
พนักงานขับรถน้ำดับเพลิง
นายสมพร ใจหาญ
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายอดิศักดิ์ สีลาโครต
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายณรงค์ อสิพงษ์
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายชัยเนตร พาเจริญ
พนักงานขับรถEMS
นายสังวาลย์ เพ็งรักหมู่
พนักงานประจำรถEMS
นายทองแท่น แซ้นสีดา
พนักงานประจำรถEMS
นายศราวุธ แสงอ่อน
พนักงานประจำรถEMS
นายอดิศักดิ์ โกยทรัพย์
พนักงานประจำรถEMS
นายอึ่ง สานุสันติ์
นักการภารโรง
นายอุดม แสนโคตร
พนักงานตกแต่งสวน
นางสาวทองจันทร์ เชื้อนนท์
คนงานทั่วไป
นายสุทิน อุจันทึก
พนักงานขับรถ
นายทวีชัย จินาวัน
พนักงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
นายประจบชัย นามลี
พนักงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า