ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นมถุง) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง