ชื่อเรื่อง : เสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง บ้านหาญฮี หมู่ที่3 หมูที่12 หมู่ที่16 ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์