ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น ตามโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รวม ๔ วัน จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....