ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง