ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าห้วยไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง