ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านดอนแรด หมู่ที่ 15 (จากสามแยกนานางสมร ศรีใหญ่ ถึง คลองอีสานเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง