ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คอร.โดยดำเนินการช่วงบ้านนายวีรศักดิ์ แววสว่าง - สวนนางสายทอง พรหมทา บ้านบัวเสียว หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง