ผลสำรวจความคิดเห็น  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 50 คน )
เพศ
ชาย
58.49%
หญิง
41.51%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
33.77%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
27.27%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
20.78%
อื่นๆ
18.18%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
20.00%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
20.00%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
20.00%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
21.43%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
18.57%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
21.05%
พอใจมาก
21.05%
ปานกลาง
18.42%
พอใจน้อย
23.68%
พอใจน้อยที่สุด
15.79%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
24.00%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
16.00%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
20.00%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
23.81%
พอใจมาก
19.05%
ปานกลาง
19.05%
พอใจน้อย
19.05%
พอใจน้อยที่สุด
19.05%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
18.75%
พอใจมาก
25.00%
ปานกลาง
18.75%
พอใจน้อย
18.75%
พอใจน้อยที่สุด
18.75%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
ดีมาก
50.00%
ไม่พึงพอใจ
50.00%
ข้อเสนอแนะ
พอใจแล้ว ลดเวลาในการให้บริการ เพิ่มอาคารสำนักงานในการให้บริการ บริการดีแล้วครับ ดีมาก