ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง