ชื่อเรื่อง : ซื้อวัดสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง